We Are

AXONS (แอ๊ก ซอน) เราคือผู้นำด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี (Agri-Tech) ในระดับสากล เรามุ่งมั่นในการพลิกโฉมวงการเกษตรอุตสาหกรรมไปสู่ การเกษตรเทคโนโลยีแบบดิจิทัล ผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจ

เรามุ่งสร้าง Digital Platform ในกระบวนการผลิตและจำหน่ายอาหาร เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของเกษตรกร ลูกค้า และคู่ค้า ให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน สร้างมาตรฐานใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น ส่งมอบความเชื่อมั่นผ่าน “อาหารคุณภาพ” จากครัวของโลก ซึ่งตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอน เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของทุกคน

Vision

Vision

เป็นบริษัทผู้นำ ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเกษตรเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับสุขภาพ คุณภาพชีวิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน สนับสนุนธุรกิจให้ก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืน

Mission

Mission

เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล พัฒนาเกษตรเทคโนโลยี เพื่อสนันสนุนธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ยกระดับเกษตรกร ลูกค้า คู่ค้า ให้เติบโตด้วยกันอย่างยั่งยืน

Business Strategy

Business Strategy

สร้างจุดแข็งทางการแข่งขันในธุรกิจ

  • จาก ยาก เป็น ง่าย
  • จาก ช้า เป็น เร็ว
  • จาก รับ เป็น รุก
  • พัฒนาระบบบนแนวคิด One to Many ช่วยลดต้นทุนให้กับลูกค้า
  • สร้างเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจแบบ สูทสั่งตัด

Way We Work

ที่ AXONS เรามุ่งสร้างสังคมการทำงานที่ดี สังคมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ พร้อมรูปแบบการทำงานที่ได้ลงมือทำจริง ผ่านประสบการณ์ตรงที่หน้างานเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบสิ่งที่มากกว่า IT Solutions เราเชื่อว่าผลงานกับความคิดดี ๆ เริ่มต้นได้จากทุกที่และทุกคน เราจึงออกแบบการทำงานในรูปแบบ Work form Anywhere ทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพ ทั้งในรูปแบบโค้ช และระบบพี่เลี้ยง รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตามสายงาน สร้างโอกาสการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่

เราทำงานในวิถี Agile ด้วยวิธีการทำงานที่รัดกุม “ความเร็วและคุณภาพ” คือสิ่งสำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ เครื่องมือ PDCA (Plan-Do-Check-Adjust) ช่วยปรับปรุงการทำงานขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยม เพราะเรา ต้องการส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดกับผู้ใช้งานของเรา

Way We Are
ornament

We Do

AXONS เราเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและพัฒนาซอฟต์แวร์ มุ่งเน้นให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อสนับสนุนระบบงานด้านไอทีของธุรกิจภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการจัดซื้อ การผลิต การจัดเก็บ การขนส่งและ การจัดจำหน่าย ให้ทุกธุรกิจประสบความสำเร็จ สร้างรายได้ เสริมศักยภาพเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มภาคภูมิ

เทคโนโลยี นั้นส่งผลอย่างมากต่อการเติบโตทางธุรกิจ AXONS พร้อมนำเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้บรรลุในสิ่งที่ต้องการ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็ว

Agriculture

Detail +

บริหารจัดการและวางแผนในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรต่อพื้นที่ เชื่อมโยงสินค้าและบริการ ช่องทางต่างๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศน์ เพื่อยกระดับคุณภาพและวิธีการเกษตรไปสู่ดิจิทัล

Restaurant &
Retail

Detail +

เพิ่มยอดขายและบริหารจัดการร้านอาหารหรือร้านค้าให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น ซึ่งรองรับการใช้งานตั้งแต่การขายหน้าร้านทุกรูปแบบ และขยายรวมไปถึงเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบสินค้าย้อนกลับได้ เพื่อแสดงถึงคุณภาพและแหล่งที่มา เพิ่มความมั่นใจในสินค้าแก่ลูกค้า

Factory

Detail +

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรม ครอบคลุมเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และระบบจัดการความปลอดภัยในโรงงาน รองรับครบครันสำหรับวิศวกรและช่าง รวมไปถึงทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างราบรื่น

Fulfillment &
Logistic

Detail +

ช่วยให้ธุรกิจวางแผนและดำเนินการในการจัดการสินค้าและโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานให้แก่พนักงานและองค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดเก็บและการขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นโดยไม่หยุดชะงัก ส่งผลต่อต้นทุนและความพึงพอใจของลูกค้า

People &
Workplace

Detail +

เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน เครื่องมืออุปกรณ์และสถานที่ รวมถึงองค์ความรู้และกระบวนการทำงานในองค์กรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Customer
Relationship
Management

Detail +

บริหารความสัมพันธ์ของลูกค้ากับองค์กร เพื่อให้สามารถจัดการดูแลและรักษาลูกค้าตามกลุ่มได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังช่วยตรวจสอบ ติดตามและแนะนำพนักงานในการนำเสนอสินค้าและบริการสำหรับลูกค้าแต่ละราย เพื่อเพิ่มรายได้และกำไรให้แก่องค์กรได้อย่างยั่งยืน


Tool & Technology

เพื่อให้ซอฟแวร์มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านฟังก์ชั่นการใช้งาน ความเสถียร ความยืดหยุ่น และความปลอดภัยขั้นสูง เราจึงกำหนดมาตรฐานทางด้าน Technology และ Architecture ภายในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการพัฒนาทักษะการออกแบบ รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในองค์กร

Front-end Window App

Front-end Window App

Front-end Mobile App

Front-end Mobile App

Front-end Mobile App

Back-end Language

Back-end Language

Back-end Language

Database

Database

Database

Front-End Web App

Front-End Web App

Front-End Web App

Pub/Sub & Queue

Pub/Sub & Queue

Pub/Sub & Queue

Full Text Search

Full Text Search

Full Text Search

Cloud Storage

Cloud Storage

Cloud Storage

Cache

Cache

Cache

Report

Report

Report

Dashboard

Dashboard

Dashboard


ความไว้วางใจจากลูกค้าของเรา